Общи условия PopBuzz

не се уверете, че сте прочели пълните условия за общността PopBuzz, преди да изпратите парчета.

ОБЩНОСТ POPBUZZПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

 1. Следните условия (& ldquo; Ts & Cs & rdquo;) се прилагат за всички подавания на публикации / парчета (включително без ограничение статии, новини и викторини) (& ldquo; Принос (и) & rdquo;), изпратени за разглеждане, за да бъдат публикувани на www.pop -buzz.com (сайтът & ldquo; сайтът & rdquo;)
 2. Сайтът се управлява от Pop Buzz Limited (Фирма № 9619068) на площад 30 Лестър, Лондон, WC2H 7LA (& ldquo; Company & rdquo;)
 3. Всеки, който представи някакъв Принос (и) на Сайта (& ldquo; Участник & rdquo;), ще се счита, че е прочел, разбрал и приел Общите условия и ще бъде обвързан от тях.
 4. За да изпрати Принос към сайта, Участникът трябва да го изпрати на community@popbuzz.com. Участникът (ите) трябва да изпрати (и) принос (и) в документ с текст, пълен с връзки към всякакви gif-а, публикации в Instagram или други вграждания, които ясно подписват къде принадлежат в статията.
 5. Компанията използва инструмент на трета страна, наречен PlayBuzz, за тестове. Ако Участникът иска да създаде викторина за сайта, Участникът трябва да създаде акаунт в PlayBuz, създайте викторината и изпратете връзката към компанията PopBuzz в имейла си.
 6. Като се има предвид взаимната полза за Участника и Дружеството, чрез изпращане на Участието (ите) на community@popbuzz.com, Участникът: (i) гарантира, че Участникът е свободен да представи вноските (ите) и изключително да отпуска и възлага всички права в Принос (ите) на Дружеството безплатно, залог или друго натоварване и Участникът гарантира и се задължава, че Участникът не е бил изхвърлен и не може да обременява или да се разпорежда с някое от правата в Участието ); (ii) гарантира и се задължава, че Приносът (ите) са оригинални и няма да нарушава авторските права на която и да е трета страна или други права от какъвто и да е характер; (iii) гарантира и се задължава, че Приносът (ите) няма да бъде клеветнически или да нарушава задължение за доверие и не съдържа нищо нецензурно, богохулно или расово възпалително; (iv) гарантира, че Участникът контролира всички авторски права и всички други права от какъвто и да е характер във и върху такъв Участие (и), без такса, залог или друга тежест; (v) потвърждава неотменяемата и безусловна безвъзмездна помощ с пълна гаранция от собственика от страна на Участника на Дружеството на световен, вечен, безплатен лиценз в авторското право и всички други права от какъвто и да е характер в и върху Принос (ите); (vi) предоставя на Дружеството всички необходими съгласии, които могат да бъдат необходими за експлоатацията на Приноса (ите) или която и да е част от него и се отказва от морални права и сходни права, които Участникът има във връзка с Приноса (ите), така че Дружеството (и всички негови филиали) имат право да използват Приносът (ите) във всяка и всички медии безплатно за Дружеството и такова използване не нарушава правата на която и да е трета страна; (vii) признава и се съгласява, че Дружеството има право да използва Приноса (ите) или която и да е част от него по такъв начин, който по свое усмотрение счита за подходящо, включително правото да прави промени, промени, замествания, допълнения, изтривания и пренареждания; и (viii) няма да направи нищо, което би повлияло на възлагането на права в Приноса (ите) по-долу.
 7. Участниците трябва да са жители на Обединеното кралство и на възраст 16 или повече години. Под 16 години не отговарят на условията да изпращат вноски.
 8. Участниците могат да представят неограничен брой участия.
 9. За да представи вноска (и), Участникът трябва да влезе като физическо лице, използвайки законното си име
 10. Дружеството може да поиска от Участниците да представят доказателство за допустимост да представят Принос (и) и Дружеството си запазва правото, по свое усмотрение, да реши дали критериите за допустимост са изпълнени или не.
 11. Дружеството си запазва правото, по своя преценка, да поиска определени доказателства, свързани с участието в конкурса, включително доказателство за самоличност, възраст и адрес.
 12. Не се плаща такса на Участника (ите) по отношение на техния Принос (и), независимо от това дали Приносът (ите) е публикуван или не на Сайта
 13. Участникът се съгласява да пази поверителна всяка информация, която Участникът знае или разумно би трябвало да знае, че е поверителна и се отнася до Дружеството.
 14. Участникът се съгласява да участва, по искане на компанията, в публичност (включително интервюта) и Участникът се съгласява, че Компанията притежава всички права на интелектуална собственост и може да използва в абсолютната свобода на преценка на компанията, такава публичност / интервюта. Дружеството може, но няма да има задължението да се позовава на асоциацията на участниците с Приноса във всяка публичност, маркетинг и материали.
 15. Участникът се съгласява да не публикува участието на участника във Принос (ите) или факта, че Участникът е публикуван (включително даване на интервюта), освен с предварително писмено съгласие на Компанията.
 16. Фирмата може да публикува име (на) на участника и да ги предоставя на трети страни при поискване.
 17. 17. Дружеството си запазва правото (без да поема никаква отговорност или да дава компенсации) да дисквалифицира всеки Участник и / или Участие, ако:

i) Участникът и / или Участието нарушава задълженията, представителствата и / или гаранциите на Участника съгласно настоящите Ц & К;

(ii) поведението на участника е неподходящо или противоречащо на духа или намерението на Ц & Cs;(iii) Участникът е извършил или предприел всякаква измама, нечестност, измама, неправомерно поведение или подобни действия, включително предоставянето на невярна или неточна информация;

(iv) Действията или пропуските на участника или пропускането (ите) могат да имат неблагоприятен ефект върху Сайта или Компанията;

(v) Това е в най-добрия интерес на Company & rsquo;18. Вноски, които са непълни, неотчетливи, повредени или по друг начин не са в съответствие с инструкциите за влизане, не се приемат.

19. Компанията има право, по собствено усмотрение, да анулира, забави и / или да възобнови общността PopBuzz с незабавно действие, без никаква отговорност към който и да е участник.

20. Компанията може да отмени общността PopBuzz и / или Сайта, ако Компанията смята, че има основателни причини за това.21. Компанията изключва всякаква отговорност за каквито и да е разходи, разходи, загуби, щети, задължения, вреда или разочарование, включително загуба на печалба, бизнес, договори, приходи или очаквани спестявания и независимо дали специални, преки, косвени или последващи претърпени от всеки участник, какъвто и да е. възникнали във връзка с Приноса (ите).22. Участникът се съгласява да обезщети Дружеството, Сайта и служителите срещу всички разходи, загуби, щети, разходи и задължения (включително за загуба на репутация и репутация и такси за професионални съветници), претърпени от Дружеството, възникнали в резултат на нарушение от страна на Участника на задълженията му по силата на C & C или по някакъв начин във връзка с неуспех на участника да спазва разумните инструкции на компанията по отношение на представянето от страна на участника на участие.

23. Участниците се съгласяват да не действат или не пропускат да предприемат нещо, което може да доведе до недобросъвестност на Компанията или някой от нейните свързани лица или да повлияе на репутацията на Сайта или Дружеството.

24. ЦС се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс, а дружеството и участникът се подчиняват на изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия.

25. Ts & C представляват цялото споразумение между Участник и Компания във връзка с представянето и / или публикуването на Принос (ите) и заместват всички предварителни представителства, споразумения, преговори или споразумения (независимо дали са устни или писмени). Никаква промяна на Ц & С не е ефективна, освен ако не бъде одобрена писмено от оторизиран представител на Компанията.

26. С изключение на изрично посочените тук, всички условия, гаранции и изявления, изразени или подразбиращи се от закона, са изключени.

27. Недействителността, незаконосъобразността или неприложимостта на цялата или на която и да е част от Ц & С не влияе или не нарушава продължаването в сила на останалата част от Ц & С.

28. Неизпълнението или забавянето на упражняването на право или средство за защита, предвидено по-долу или със закон, не представлява отказ от правото или лекарството или отказ от други права или средства за защита.

29. Настоящото споразумение не създава право или полза, приложими от никое лице, което не е страна по него (по смисъла на Закона за договорите (права на трети страни) от 1999 г.).

Топ Статии

Вашият Хороскоп За Утре
Категория


Популярни Публикации


Интересни Статии